Animering

På te­mat Ju­len har ele­ver­na grupp­vis job­bat fram ma­nus/bild­ma­nus och se­dan ska­pat fi­gu­rer och bak­grun­der till sina berättel­ser. På Xen­ter har elev­grup­per­na ani­me­rat sina fi­gu­rer och spe­lat in di­a­log, lju­def­fek­ter och lagt till mu­sik. Allt har re­di­ge­rats sam­man till färdi­ga fil­mer med ljudstämning. Här ne­dan kan ni se re­sul­ta­tet.

http://www.xenter.se/mediecenter-mediecenter/sida/sverigefinska-skolan-ak-1-2© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka