Fritids

Fritids
Fritids

Fritidsresverksamhet i Sverigefinska skolan i Botkyrka

Skolan erbjuder fritidsverksamhet för skolbarn under 10 år. Syftet är att erbjuda barnen möjlighet att delta i verksamheten i en trygg och säker miljö. I planeringen ska barnens behov och önskemål tas hänsyn till eftersom fritidsverksamheten sker efter skoldagen.

I fritidshemmet har barnen möjlighet att delta i olika organiserade aktiviter (på vinterhalvåret skridskoåkning och på sommarhalvåret utelek, extragympa, fritidsmusik och kör). Syftet är att all verksamhet inte ska vara organiserad. Det finns olika spel, pysselmaterial samt sportredskap och litteratur som barnen får använda både fritt och reglerat.

I fritidsverksamheten försöker personalen stödja barnens språkkunskaper speciellt i finskan genom lässtunder, musiklyssnande och filmer på finska. Personalen strävar efter att kommunicera med vårdad finska.

Mellanmål erbjuds dagligen på fritidshemmet, vilket ingår i fritidsavgiften.

Innehållsliga aspekter

 • Vi lägger vikt vid fri lek, där barnets fantasi utvecklas.
 • Vi strävar efter att uppfostra barnet så att han/hon lär sig ta ansvar och samarbeta.
 • Vi försöker hjälpa barnet att hitta sin plats i gruppen.
 • Social utveckling sker både under skoldagen och i fritidshemmet. Inlärningsprocessen är övergripande.

Verksamhetsprinciper enligt läroplan

 • Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
 • Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
 • Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.
 • Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.
 • Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
 • Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll.

Allmänt om fritids

 • Fritidshemmet är öppet 06:30-08:30 innan skoldagens början och efter skoldagen tills 17:30.
 • Vi äter mellanmål c:a kl. 14 eller senare, efter skoldagens slut.
 • Ett bra samarbete tillsammans med er föräldrar är oss oerhört viktigt. Meddela alltid till fritidspersonalen om det sker några ändringar som har med barnets hämtning att göra. T.ex. om någon annan ska hämta ert barn, om barnet ska hem tidigare eller är ledigt från fritidsverksamheten. Mobil 0737 490 995.
 • I vår dagliga verksamhet ingår även utelek, fri lek samt ev. skoluppgifter.