Skola

Koulunetusivu

Sverigefinska skolan i Botkyrka

Sverigefinska skolan i Botkyrka är en tvåspråkig friskola med bra resultat. Skolan grundades 1996. Skolan följer Sveriges skollag och läroplan. Vår målsättning är att barnen och eleverna skall lära sig både sitt modersmål finska och svenska bra. Den språkliga utvecklingen följs upp från förskolan till årskurs 9.

Vår skola vill även ge barnen en trygg identitet med rötter i både Sverige och Finland. Vi ger undervisning i modersmålet även till de barn som har ett tredje språk hemma. En trygg identitet och goda språkkunskaper ger en stadig grund för att kunna möta andra kulturer. Mångsidiga kunskaper och färdigheter är av stor betydelse för fortsatta studier och arbetsliv. Studieresor i hemlandet och utomlands ingår som en viktig del i vårt skolarbete.

Studieresor

Ett trevligt och viktigt inslag i skolarbetet är de studieresor vi satsar mycket på. Skolan arbetar för att eleverna skall få en god grund att stå på och ha en god internationell föståelse inför mötet med andra länder och kulturer. Vårt mål är att åk 3 åker på en utflykt i Mellansverige, åk 6 till ett nordiskt land och åk 9 ut i Europa eller längre. Våra elever har under årens lopp besökt Tyskland, Spanien, Skottland, Tjeckien, Danmark och Island.

Skapande verksamheter

Skolan betonar vikten av att i skolarbetet ha med skapande verksamheter samt teaterbesök, opera, film, författarbesök mm. Kulturkommitén verkar för olika kulturella inslag på skolan. Kulturklubben verkar för att alla skolans elever och förskolebarn, deras familjer och vänner ska kunna erbjudas möjligheten att följa med på olika evenemang. Teatergruppen arbetar med uppsättningar av teaterstycken.

Studieresultat

Enligt de av Skolverket genomförda statistiska jämförelserna mellan landets och kommunens skolor har Sverigefinska skolan i Botkyrka nått målen för undervisning mycket bra. Samarbetet mellan hem och skola En förutsättning för att skapa en bra skola är att samarbetet är bra mellan hem och skola. Vi har från start haft en aktiv föräldraförening som på många olika sätt stött skolan och bidragit till att skapa en trygg och bra skola. Gemensamt arbetar vi för en trygg skola med små klasser och undervisningsgrupper och en lugn inlärningsmiljö.

Välkommen att besöka oss för mer infomation!

Sociala vardagspraktiker hos flerspråkiga ungdomar

Seniora forskare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet har varit en längre tid på vår skola och samlat in data som ingår i ett forskningsprojekt där fokus är på språk och identitet. Syftet med projektet är att belysa två- och flerspråkiga ungdomars liv generellt och deras kommunikation i olika aktiviteter specifikt såväl i som utanför skolan. Studier av vardagslivet under olika lektioner har fokuserats inledningsvis. Forskarna har bedrivit deltagande observationer genom att spela hela lektioner under en längre period. Skolan valdes på grund av dess tvåspråkiga profil och ingår i ett större sammanhang där data har samlats in från andra typer av tvåspråkiga skolor (t ex en engelsk-svensk skola, en s.k. mångkulturell skola och en skola för svenskt teckenspråk-svenska). Det finns alltjämt en begränsad kunskap om tvåspråkiga skolor generellt och finskspråkiga skolor i Sverige i synnerhet. Forskarna hoppas kunna belysa de villkor för kommunikation och identiteter som skapas i två- eller flerspråkiga skolsammanhang för ungdomar. De avser kunna fortsätta sina fältstudier i andra arenor än klassrummet och även studerar policy texter.