Förskola

Maahiset-5

Sverigefinska skolan i Botkyrka, FÖRSKOLAN, startades år 2000.
FÖRSKOLAN är en integrerad del av Sverigefinska skolan i Botkyrka.

Vi har plats för 52 barn i 4 åldersgrupper:
Nyckelpigor för 1-2 åringar
Fjärilar för 2-3 åringar
Myror för 3-5 åringar
Spindlar för 3-5 åringar

Vårt huvudsakliga verksamhetsspråk är finska.
Vi följer Läroplan för förskolan LPfö 2018.

Med små barngrupper och tillräckligt med utbildad och erfaren personal
har vi möjlighet att se till, att barnen utvecklas positivt som individer och som en viktig del av gruppen.

En av våra viktigaste uppgifter är att ge barnen en trygg plats och skapa en trevlig samvaro
i vår förskola dit barnen kommer gärna.

Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia – pedagogik:
VI LYSSNAR, OBSERVERAR OCH UNDERSÖKER TILLSAMMANS.
BARNET ÄR AKTIVT, DELTAGANDE OCH KREATIVT.
BARNET KAN.

Om våra mål:

– Vi samarbetar med föräldrarna och stödjer dem i deras huvudansvar i barnets
fostran.
– Vår uppgift är att stimulera barnens nyfikenhet och kreativitet mot nya kunskaper, färdigheter och insikter.
– Vår uppgift är också att se till att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sig.
Språkutvecklingen följs upp från förskolan till åk 9. Vi stödjer barnens flerspråkighet.
– Genom att uppmärksamma de kulturella inslagen i barnens närmiljö hjälper vi dem att utveckla sin egen identitet.

Om vår verksamhet i övrigt:

– Vi strävar efter att barnen får vistas ute två gånger om dagen.
– Vi äter en hälsosam lunch som hämtas från Tumba gymnasiet. (I hög grad ekologisk mat).
– Vi bryter vardagen med jämna mellanrum genom att planera in små fester
enligt den finska och svenska traditionen.
– Sångstunder och rörelselekar är viktiga inslag i verksamheten.